Πως να γίνετε Μέλος

Πως να γίνετε Μέλος

Κατηγορίες μελών

Βάσει απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΝΕ στο Ινστιτούτο μπορεί να εγγράφονται μέλη όσοι ασχολούνται επαγγελματικά στον τομέα της ενέργειας.

Καθορίστηκαν οι εξής κατηγορίες μελών:

(α) Φοιτητής (για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ έως 28 ετών)
(β) Νέος επιστήμων (για πτυχιούχους μέχρι ηλικίας 28 ετών)
(γ) Τακτικό μέλος (για επαγγελματίες άνω των 28 ετών)
(δ) Εταιρικό μέλος (για εταιρείες, νομικά πρόσωπα, οργανισμούς δημοσίου και ανεξάρτητους οργανισμούς)
(ε) Επίτιμο μέλος
(στ) Αντεπιστέλλον μέλος

Τα μέλη του ΙΕΝΕ ενημερώνονται για τις εργασίες, τα προγράμματα, τις εκδηλώσεις και εκδόσεις του ΙΕΝΕ σε τακτική βάση, συμμετέχουν στις επιστημονικές και άλλες επιτροπές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους και την ειδικότητά τους και μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του. Τα μέλη όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στο ΔΣ του ΙΕΝΕ στο οποίο συμμετέχουν μόνο οι εταίροι. Ωστόσο τα εταιρικά μέλη μπορούν να ορίσουν τουλάχιστον δύο εκπροσώπους τους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις συναντήσεις των ΔΣ για λόγους ενημέρωσης και συμμετοχής, μεταφέροντας τις απόψεις των μελών, χωρίς όμως δυνατότητα ψήφου. Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες-μέλη του ΙΕΝΕ αποκτούν λόγο και δυνατότητα επιρροής σε μία σειρά ζητημάτων.

Τα οφέλη των μελών

Προβλέπεται μία ολόκληρη σειρά προνομίων και ωφελειών για τα μέλη είτε αυτά είναι φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες. Τα οφέλη αυτά συνοψίζονται ως εξής:

(α) Τακτική και έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις εκδηλώσεις του ΙΕΝΕ
(β) Συμμετοχή με μειωμένο κόστος σε όσες από τις εκδηλώσεις (σεμινάρια, συνέδρια) υπάρχει κόστος εγγραφής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμετοχή των μελών είναι εντελώς δωρεάν.
(γ) Μειωμένη τιμή αγοράς των εκδόσεων του ΙΕΝΕ.
(δ) Αποστολή του τριμηνιαίου περιοδικού του ΙΕΝΕ «Ο Κόσμος της Ενέργειας», καθώς και των αγγλόφωνων newsletters«SE Europe Market Watch» (μηνιαίο) και «SE Europe Energy Review» (διμηνιαίο).
(ε) Αποστολή μία φορά το μήνα του ηλεκτρονικού newsletter «Ενεργειακά Θέματα» με επιλογή των κυριοτέρων ειδήσεων και αναλύσεων του μήνα που πέρασε.
(στ) Αποστολή σε τακτική βάση καταλόγου με τα σημαντικότερα συνέδρια στην Ελλάδα και διεθνώς.
(ζ) Στο τμήμα που έχει δημιουργηθεί για τις «Υπηρεσίες Μελών» του Ινστιτούτου στο www.iene.gr τα μέλη του ΙΕΝΕ έχουν την δυνατότητα πρόσβασης, μέσω ειδικού κωδικού, σε αναλύσεις, κείμενα εργασίας, πρακτικά συνεδρίων του Ινστιτούτου κ.ά., τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στον κοινό χρήστη. Οι Υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες και στην αγγλική έκδοση του site.

(η)
Τα μέλη έχουν ειδικές εκπτώσεις (30 με 50%) σε όλες τις εκδόσεις του ΙΕΝΕ. Πολλές εκδόσεις του Ινστιτούτου είναι επίσης διαθέσιμες δωρεάν στα μέλη στις «Υπηρεσίες Μελών» του www.iene.gr

(θ)
Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής σε σειρά συμβουλευτικών επιτροπών και ομάδων εργασίας που συστήνει το ΙΕΝΕ.

Διαδικασία εγγραφής:

Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του Ινστιτούτου θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση συμπληρώνοντας το κατάλληλο έντυπο (αυτά παρατίθονται κατωτέρω) και αποστέλλοντας συγχρόνως ένα βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται οι σπουδές που έχει κάνει, τίτλοι σπουδών, δημοσιευμένες εργασίες (εάν υπάρχουν), επαγγελματική εμπειρία, ενδιαφέροντα στο τομέα της ενέργειας κλπ.

Η αίτηση θα πρέπει να υπογράφεται από έναν εταίρο και ένα τακτικό μέλος. Η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή υποβάλλεται υπό μορφή εντύπου στα γραφεία του ΙΕΝΕ (Αλεξ.Σούτσου 3, 106 71, Κολωνάκι, Αθήνα).

Η ίδια διαδικασία ισχύει και για την εγγραφή εταιρειών ως μέλη του Ινστιτούτου. Πέρα από την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να αποστέλλουν και μια σύντομη περιγραφή (έως 500 λέξεις το πολύ) των δραστηριοτήτων τους, των προϊόντων της και γενικά των ενδιαφερόντων τους στον ενεργειακό τομέα.

Οι αιτήσεις εξετάζονται από την Διοικούσα Επιτροπή η οποία συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ακολούθως γνωστοποιείται εγγράφως στο μέλος η αποδοχή ή μη για συμμετοχή του στο Ινστιτούτο. Σε περίπτωση αποδοχής το μέλος πληρώνει το τέλος εγγραφής και την ετήσια συνδρομή (πληροφορίες για τις διάφορες κατηγορίες μελών και την ετήσια συνδρομή δίδονται κατωτέρω).

Ολες οι πληρωμές γίνονται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΙΕΝΕ στην ALPHA BANK (υποκατάστημα Μέρλιν, Αρ. Λογ.: 124 00 2002 003 200). Απαραίτητη η καταγραφή του ονόματος του καταθέτη στο καταθετήριο έντυπο. Μετά την κατάθεση συνίσταται η αποστολή αντιγράφου του καταθετηρίου στο ΙΕΝΕ ταχυδρομικώς ή μέσω fax (210 3646144).

Το ΙΕΝΕ διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής υποψηφιοτήτων για εγγραφή μελών στο ΙΕΝΕ, χωρίς να γνωστοποιήσει απαραίτητα τους λόγους για την απόφασή του.


Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2024 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron