Εκδόσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

Οι εκδόσεις για ενεργειακά θέματα αποτελούν μια ουσιαστική δραστηριότητα του ΙΕΝΕ. Οι εκδόσεις του ΙΕΝΕ έχουν την μορφή Εκθέσεων, Μελετών, Κειμένων Εργασίας (working papers), Πρακτικών συνεδρίων καθώς και περιοδικών και newsletters σε έντυπη μορφή. Ορισμένες από τις εκδόσεις κυκλοφορούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Ακολουθεί ένας πλήρης κατάλογος των εκδόσεων που κυκλοφορούν. Για παραγγελίες Πρακτικών Συνεδρίων, Εκδηλώσεων και Ημερίδων σε μορφή CD, αλλά και έντυπων Μελετών και Πρακτικών Ημερίδων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε με fax ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση του ΙΕΝΕ το Δελτίο Παραγγελίας.

Α. Εκθέσεις & Μελέτες


 • Έκθεση Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα (Ιανουάριος 2005)

 • Έκθεση Η Αναδιοργάνωση του Το΅έα Έρευνας & Ανάπτυξης Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2006)

 • Έκθεση Τα Συμπεράσματα από το 2ο Συμπόσιο του ΙΕΝΕ για τις ΑΠΕ στους Δελφούς τον Σεπτέμβρη 2007

 • Μελέτη Μ01 Εθνικοί Στόχοι για τις ΑΠΕ στην επό΅ενη πενταετία (Ιούλιος 2007)

 • Μελέτη Μ03 Καινοτόμες Ενεργειακές Τεχνολογίες: Σημερινή Κατάστασης & Προοπτικές Ανάπτυξης στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2009)

 • Μελέτη Μ04 Ο Κρίσιμος Ρόλος των Μεταφορών στην Ενέργεια (Ιούλιος 2009)

 • Μελέτη Μ05 ‘Iran’s Energy Security Policy and its Impact on European Energy Security’ , with special reference to Natural Gas Export to Europe (Δεκέμβριος 2009)

Β. Κείμενα Εργασίας


 • WP -1 Αρχές Αποτελεσ΅ατικής Λειτουργίας της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας’ του ∆ρ. Ε.Λεκατσά (Νοέ΅βριος 2004)

 • WP -2 ‘Το Πρόβλη΅α της Θερινής Αιχ΅ής, Αιτίες και Μέτρα Αντι΅ετώπισής του’ του ∆ρ. Ε.Λεκατσά (Νοέ΅βριος 2004)

 • WP -3 ‘Ο Αναδυό΅ενος Ρόλος του LNG στις Περιφερειακές Αγορές Ενέργειας’ του Σπύρου Παλαιογιάννη (Ιανουάριος 2006)

 • WP -4 ‘Το Κόστος Ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα’, του ∆ρ. Νίκου Βασιλάκου (∆εκέ΅βριος 2006)

 • WP -5 ‘Οι Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής στον Ενεργειακό Το΅έα. ∆ιλή΅΅ατα και Μηνύ΅ατα για την Ελλάδα’, του Σπύρου Παλαιογιάννη (∆εκέ΅βριος 2006)

 • WP -6 ‘Το Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας και οι Επιπτώσεις τουστο Ενεργειακό Σύστη΅α’, του Ηλία Καρυδογιάννη (Απρίλιος 2009)

 • WP -7 ‘Το Νέο Τοπίο στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, Οργάνωση και Λειτουργία της Αγοράς Ενέργειας και Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα’,Συνοπτική Παρουσίαση Μελέτης ΙΕΝΕ (Απρίλιος 2009)

 • WP -8 ‘ Infrastructure Unbundling in Europe, The battle over ownership and control of the European wires & pipelines’, Nikos Frydas (Απρίλιος 2009)

 • WP -9 ‘The Fourth Gas Corridor , Perspectives, uncertainties and implications for SE Europe and Greece’ , Spiros Paleogiannis (Απρίλιος 2009)

 • WP -10 ‘Οι Τεχνολογίες των Ηλιοθερμικών Συγκεντρωτικών Συστημάτων Παραγωγής Ενέργειας και οι Προοπτικές τους στην Ελλάδα’, του Δρ. Σπύρου Χ. Αλεξόπουλου (Ιούλιος 2009)

Γ. Πρακτικά Συνεδρίων & Ημερίδων

Έχουν εκδοθεί:

 • Ενέργεια & Ανάπτυξη 2003 (8ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, Νοέμβριος 2003)
 • Η Απελευθέρωση της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ημερίδα ΙΕΝΕ, Μάιος 2004), Σεπτέμβριος 2005
 • Ενέργεια & Ανάπτυξη 2004 (9ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, Νοέμβριος 2004), Δεκέμβριος 2005

 • Έρευνα και Ανάπτυξη Υδρογονανθράκων (Η΅ερίδα ΙΕΝΕ, Ιούνιος 2005), Μάρτιος 2006
 • Έκθεση 3ου Workshop ΙΕΝΕ ΅ε θέ΅α την «Ενεργειακή Στρατηγική και Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασ΅ό», 2006

 • Ενέργεια & Ανάπτυξη 2006 (12ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, Νοέ΅βριος 2006) – Έκδοση σε ΅ορφή CD, (Νοέ΅βριος 2006)
 • 1st South East Europe Energy Dialogue (Ιούνιος 2006)- Έκδοση σε CD, Ιούλιος 2007

 • Ενέργεια & Ανάπτυξη 2004- 2005 (9o & 10o ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας,), Έκδοση σ ε CD, Οκτώβριος 2007
 • Νέες Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής από Ανεξάρτητους Παραγωγούς και η Συ΅βολή τους στο Ενεργειακό Σύστη΅α της Χώρας (Η΅ερίδα ΙΕΝΕ, Νοέ΅βριος 2005) - Έκδοση σε CD,Απρίλιος 2006
 • Η΅ερίδα για το Φυσικό Αέριο, «Η Απελευθέρωση της Αγοράς Φυσικού Αερίου, Προκλήσεις και Προβλη΅ατισ΅οί - Νέο Θεσ΅ικό Πλαίσιο» (Απρίλιος 2006) - Έκδοση σε CD
 • Συνέδριο με θέμα "Βιοκαύσιμα: Από το Χωράφι στο Αυτοκίνητο" (Ιούνιος 2006) - Έκδοση σε CD
 • Συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη στην Κρήτη» (Μάιος 2006) - Έκδοση σε CD
 • 2ο Συνέδριο ΙΕΝΕ «Πετρέλαιο και Οικονο΅ία» (Ιούλιος 2006) - Έκδοση σε CD
 • Η΅ερίδα για την Κλι΅ατική Αλλαγή και Στρατηγικές για την Αντι΅ετωπισή της (8 Φεβρουαρίου 2007) - Έκδοση σε CD
 • Η΅ερίδα «Ενέργεια και Μεταφορές» (28 Μαρτίου 2007) - Έκδοση σε CD
 • Συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (28 Απριλίου 2007, Αλεξανδρούπολη) - Έκδοση Σε μορφή CD
 • Ενέργεια & Ανάπτυξη 2007 (12ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, Οκτώβριος 2007) - Έκδοση σε CD, Ιανουάριος 2008
 • 2nd South East Europe Energy Dialogue (Μαίος 2008)- Έκδοση σε CD , Σεπτέμβριος 2008
 • Ενέργεια & Ανάπτυξη 2008 (13ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, Νοέμβριος 2008) - Έκδοση σε CD, Μάρτιος 2009
 • Συνέδριο «Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων-Κρίσιμα Ερωτήματα & Προοπτικές» (20-21 Ιουνίου 2008, Ερμούπολη, Σύρος) – Έκδοση σε CD
 • Ημερίδα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια & Απασχόληση» (2 Ιουλίου 2009, Αθήνα) – Έκδοση σε CD
 • One Day Conference “Greek-Albanian Cooperation in the Energy Sector” (15 January 2009, Αθήνα) – Έκδοση σε CD
 • One Day Workshop “The Nuclear Option for SE Europe: A Critical Appraisal” (19 May 2009, Sofia) – Έκδοση σε CD
 • 3rd South East Europe Energy Dialogue (Ιούνιος 2009) -Έκδοση σε CD
 • 3η Εβδομάδα Ενέργειας (περιλαμβάνεται και το 14ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας), 9-12 Νοεμβρίου 2009 – Έκδοση σε CD, Φεβρουάριος 2010

 • Ημερίδα «Δέσμευση & Αποθήκευση CO2 στην Ελλάδα» (17 Δεκεμβρίου 2009, Κοζάνη) - Έκδοση σε CD

 • One Day Conference “Hellenic –Bulgarian Cooperation in the Energy Sector” (29 April 2010, Sofia) – Έκδοση σε CD

 • 4th South East Europe Energy Dialogue (Ιούνιος 2010) - Έκδοση σε CD

 • Ημερίδα «Πετρέλαιο & Οικονομία 2010» (1 Ιουλίου 2010, Αθήνα) – Έκδοση σε CD 

 • «Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες και ΑΠΕ» (Ομιλίες και παρουσιάσεις από τα Tutorial s στην 3η Εβδομάδα Ενέργειας του ΙΕΝΕ Ίδρυμα Ευγενίδου, 12 Νοεμβρίου 2009) – Έκδοση: Δεκέμβριος 2010

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2024 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron