Ταυτότητα ΙΕΝΕ

Επιστημονικές Επιτροπές

Το επιστημονικό έργο του Ινστιτούτου επιτελείται κυρίως μέσω των Επιτροπών που έχουν συσταθεί, ή ευρίσκονται υπό σύσταση, για τους διάφορους επιμέρους κλάδους του Ενεργειακού Τομέα.

Η αποστολή και ο ρόλος των Επιστημονικών Επιτροπών του ΙΕΝΕ είναι κυρίως συμβουλευτικός. Σε ορισμένες περιπτώσεις μία επιτροπή μπορεί να κληθεί να εργαστεί συλλογικά για την εκπόνηση μίας πρότασης, ή μελέτης ή την οργάνωση μίας εκδήλωσης ή επιστημονικής τεχνικής επίσκεψης. Η κάθε επιτροπή έχει υποχρέωση να είναι ενήμερη για τις τελευταίες εξελίξεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, και ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό, στον τομέα της ώστε μέσω του Προέδρου της ή κάποιου εξουσιοδοτημένου μέλους της, να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενημερώσει την Δ.Ε. του ΙΕΝΕ, και την ολομέλεια εάν χρειασθεί, πάνω σε θέματα που αφορούν το αντικείμενο εργασιών της.

Η κινητήρια δύναμη κάθε επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της ο οποίος φροντίζει για την σωστή σύνθεση της Επιτροπής, την συνάντηση της σε τακτά χρονικά διαστήματα, την τήρηση πρακτικών και την επαφή με την διοίκηση του Ινστιτούτου. Ανάλογα με το αντικείμενο της και τις εκάστοτε ανάγκες, η κάθε επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει υποεπιτροπές στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν άτομα που έχουν εξειδίκευση και επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο της υποεπιτροπής και που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς προς όφελος του Ινστιτούτου.

Τέσσερις είναι οι βασικοί άξονες εργασιών κάθε επιτροπής:

(α)       Ενημέρωση, μέσω ανταλλαγής απόψεων, παρουσίασης έργων (projects), υποβολής προτάσεων, ανασκόπηση τεχνολογιών και στοιχείων, αναφορικά με το αντικείμενο εργασιών της Επιτροπής.

(β)        Αξιολόγηση τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα, στην Ν.Α. Ευρώπη και διεθνώς, και διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων προς τη Διοίκηση του ΙΕΝΕ για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων.

(γ)        Δημιουργία επαφών (networking) στο χώρο δράσης της Επιτροπής τόσο εντός της Ελλάδας όσο και εκτός και κυρίως στην Ν.Α. Ευρώπη.

(δ)        Διατύπωση προτάσεων προς την διοίκηση του Ινστιτούτου για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων και εργασιών λ.χ. εκπόνηση μελετών, ανασκόπηση πολιτικών (policy assessment) ετοιμασία και υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε ερευνητικά και άλλα προγράμματα, συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. σε Ελλάδα ή εξωτερικό, κ.λπ ή ανάληψη άλλων δράσεων γενικότερου ενδιαφέροντος (λ.χ. οργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, επίσκεψης σε εταιρείες η χώρες με ενεργειακό ενδιαφέρον κ.λπ.).   

Κάθε επιτροπή έχει σημαντική ανεξαρτησία και ευελιξία στο να διατυπώσει αυτή κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προς όφελος της ίδιας της Επιτροπής και των μελών της αλλά και του Ινστιτούτου, τον τρόπο εργασίας και δράσης της.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΙΕΝΕ μέχρι πρόσφατα, λειτούργησαν έξι (6) Επιτροπές οι οποίες κάλυπταν τα εξής θέματα: Ενεργειακή Πολιτική & Γεωπολιτική, Υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ, Ηλεκτρική Ενέργεια, Ενέργεια & Μεταφορές, Περιβάλλον & Ενέργεια.

Μετά από πρόσφατες συναντήσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΙΕΝΕ, και έντονο προβληματισμό για τον ρόλο και την συμβολή των Επιτροπών στο έργο του ΙΕΝΕ, αποφασίστηκε η πλήρης αναδιοργάνωση των Επιστημονικών Επιτροπών του Ινστιτούτου και η επαναδραστηριοποίησή τους το συντομότερο δυνατό, με εντελώς διαφορετική σύσταση και άξονες αναφοράς (terms of reference).

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΕΝΕ ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία: όπως αναπροσανατολίσει το επιστημονικό του πρόγραμμα και τις επιστημονικές του επιτροπές επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στο ερώτημα «με ποιο τρόπο η Ελλάδα θα επιτύχει τους Ευρωπαϊκούς στόχους του 20-20-20 μέσα στην επόμενη δεκαετία;».

Ως εκ τούτου, οι Επιστημονικές Επιτροπές του ΙΕΝΕ συγκροτούνται πλέον σε τρεις ενότητες:

(α) τομέας ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, μεταφορά, θέματα λειτουργίας της αγοράς κλπ)

(β) ενεργειακή αποτελεσματικότητα στη βιομηχανία, τα κτίρια και τις μεταφορές (εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογίες, αγορά πετρελαιοειδών κλπ)

(γ) ενεργειακές υποδομές, αγωγοί και ασφάλεια εφοδιασμού (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διυλιστήρια, θέματα αγωγών κλπ).

Και οι τρεις Επιτροπές, με τη βοήθεια συντονιστικής επιστημονικής ομάδας, θα επιδιώξουν να οργανώσουν συζητήσεις και επιστημονικές επεξεργασίες οι οποίες και για τις τρεις ενότητες θα επικεντρώνονται στο ερώτημα του 20-20-20. Hδιοίκηση του ΙΕΝΕ σε συνεργασία με τον πρόεδρο / συντονιστή της κάθε επιτροπής, θα προσδιορίσει συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών, παραδοτέα και χρονικές προθεσμίες για το έργο των Επιστημονικών Επιτροπών. Θα περιληφθούν όλα τα ζητήματα τεχνολογιών, πολιτικής, κινήτρων και δράσεων που μπορούν να συμβάλλουν στη επίτευξη των στόχων του 20-20-20 από την Ελλάδα.

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος του ΙΕΝΕ Δρ. Ιωάννης Δεσύπρης: «Η Ελλάδα, όσο και η ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή, αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις σε ό, τι αφορά τη διασφάλιση των ενεργειακών της πόρων, και μάλιστα εν μέσω μίας δραματικής εντατικοποίησης στην παγκόσμια προσπάθεια για την προστασία του κλίματος, για την προώθηση νέων πολιτικών για εξοικονόμηση ενέργειας και φιλικές προς το περιβάλλον ενεργειακές πηγές και τεχνολογίες.

Φιλοδοξία του ΙΕΝΕ είναι όπως οι τρεις Επιτροπές αποτελέσουν ένα φόρουμ για τα μέλη του ΙΕΝΕ και για καθένα που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας. Επιδιώκουμε οι συζητήσεις και οι επεξεργασίες στο πλαίσιο των Επιτροπών να είναι χρήσιμες τόσο για την Πολιτεία όσο και για τις ενεργειακές επιχειρήσεις. Η Πολιτεία μπορεί στο πλαίσιο των Επιτροπών να βρει γόνιμο έδαφος για διαβούλευση σχετικά με πρωτοβουλίες και καινοτόμες ιδέες. Οι επιχειρήσεις της ενέργειας νοούνται από το ΙΕΝΕ με ευρύτατη έννοια αφού απευθυνόμαστε όχι μόνο στους παραγωγούς ενέργειας αλλά και στις επιχειρήσεις παροχής προϊόντων και υπηρεσιών για την κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας, Οι Επιτροπές θα επιδιώξουν συναινέσεις αλλά και σεβασμό σε διαφορετικές απόψεις. Επιδιώκουμε διαφάνεια και προσβλέπουμε σε δημοσιεύσεις των πρακτικών, των πορισμάτων καθώς και των κειμένων εργασίας».

Το ΙΕΝΕ καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν ενεργά στις νέες Επιστημονικές Επιτροπές . Σύντομα, μέσα από την ιστοσελίδα του ΙΕΝΕ, θα δημοσιευθούν ανακοινώσεις σχετικά με τις προσεχείς συναντήσεις και το πρόγραμμα εργασίας συνολικά και για κάθε επιτροπή.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2024 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron