Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Το ΙΕΝΕ Διοργανώνει Workshop στις 27 Απριλίου για την Αποθήκευση Ενέργειας

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του, το ΙΕΝΕ πρόκειται να οργανώσει ένα διαδικτυακό Workshop μέσω της πλατφόρμας Zoom , με θέμα: «Ο Ρόλος της Αποθήκευσης Ενέργειας στην Προώθηση της Μεγάλης Κλίμακας Διείσδυσης ΑΠΕ» ( “The Role of Energy Storage in Advancing Large Scale RES Penetration”) , στις 27 Απριλίου 2021.

Η εκτεταμένη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Ωστόσο, όσο αυξάνεται το μερίδιο των ΑΠΕ και δεδομένου του στοχαστικού χαρακτήρα των πιο ώριμων τεχνολογιών αξιοποίησης της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για αποθήκευση, ώστε να επιτυγχάνεται εξισορρόπηση μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Επομένως, οι τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αποκτήσει κεντρική θέση τόσο στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για την Ελλάδα, όσο και στα αντίστοιχα Σχέδια των άλλων χωρών μελών της ΕΕ, με ορίζοντα το 2030, όσο και στη Μακροχρόνια Ενεργειακή Στρατηγική κάθε χώρας για το 2050. Στην Ελλάδα, μάλιστα, προβλέπεται σημαντική διείσδυση των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τόσο από πλευράς αντλησιοταμίευσης κατά την επόμενη δεκαετία, πέρα από τους υφιστάμενους ΥΗΣ Σφηκιάς και Θησαυρού, όσο και με συστήματα από μπαταρίες.

Στο εν λόγω Webinar , αναμένεται να συζητηθούν, επίσης, θέματα που αφορούν στην διαμόρφωση ενός κατάλληλου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την περαιτέρω προώθηση μορφών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με τις κυρίαρχες να είναι η αντλησιοταμίευση και οι συσσωρευτές (μπαταρίες). Όσον αφορά στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από το πετρέλαιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και την αποθήκευση, μέσω της προώθησης εγκαταστάσεων υβριδικών σταθμών ΑΠΕ.

Παρακολουθώντας μελετητικά τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο κλάδο, το ΙΕΝΕ έχει ήδη εκπονήσει τρεις σχετικές μελέτες: (α) για τις « Προοπτικές στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες», (β) για την «Ενεργειακή Αυτάρκεια Καστελλόριζου», ως ένα παράδειγμα ΜΔΝ και (γ) «Μελέτη Σκοπιμότητας Ένταξης Συστημάτων Αποθήκευσης στη Κρήτη», αφορά ένα μεγάλο νησιωτικό σύστημα, και επομένως, μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο.

Τα ανωτέρω ζητήματα, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν από ένα ευρύ κύκλο στελεχών και επαγγελματιών του ενεργειακού τομέα από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως και θέματα που έχουν σχέση με το απαραίτητο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο (που σήμερα απουσιάζει) αλλά και της χρηματοδότησης έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα υπάρξει ειδική αναφορά στις προοπτικές ανάπτυξης της αποθήκευσης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν εγγραφή πατήστε εδώ.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2021 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron